Dzisiaj jest poniedziałek, 24 czerwca 2024, 176 dzień roku, do WAKACJI pozostało -4 dni

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły
  1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), z którymi Dyrektor przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
  2. Dokumentami wymaganymi przy przyjęcia ucznia do szkoły jest osobiste poświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) zawierające dane z aktu urodzenia dziecka, PESEL dziecka oraz dane o jego zameldowaniu.
  3. Do klasy programowo wyższej przyjmowani są uczniowie na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.
  4. Z kandydatami do klasy zerowej i pierwszej obywa się rozmowa kwalifikacyjna prowadzana przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora.
  5. Do klas programowo wyższych przyjmowani są uczniowie bez ocen niedostatecznych na świadectwie ukończenia ostatniej klasy lub za I semestr, jeśli uczeń przychodzi do szkoły w trakcie II semestru roku szkolnego.
  6. Do szkoły przyjmowani są uczniowie z oceną zachowania nie niższą niż dobra. W wyjątkowych przypadkach decyzję podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
  7. W przypadku uczniów przyjmowanych do ostatniej klasy szkoły podstawowej obowiązuje średnia ocen minimum 4,0 i zachowanie nie niższe niż bardzo dobre.
  8. W wyjątkowych przypadkach decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
  9. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej Szkoły.
  10. Szczegółowe zasady współpracy rodziców ze szkołą w przypadku dzieci wymagających szczególnej opieki (np. dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno- pedagogicznej, obcojęzyczne) ustala Dyrektor, po konsultacji z wychowawcą klasy, do której dziecko zostanie przyjęte.
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zespołu Szkół
Społecznych nr 1
w Rzeszowie

Copyright © 1990-2019 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie